tanrıdağı türkmenleri 


 1. (bkz: karagöz türkmenleri). Rusçuk, Tırnova, Razgrad (Razgrad'ın Torlak-Bulgarca Tsar Kaloyan-ilçesi ağırlıklı), Niğbolu, Kuzey Bulgaristan'da yerleşmişlerdir. Çelemli köyü balkan türkleri'nin kökenleri ağırlıklı olarak tanrıdağı (karagöz) türkmenleri'ne dayanır. Bu bilgi sayesinde köyümüz insanının kökenini orta asya'ya kadar takip etmek mümkün olmaktadır.
  (dromnik ?, 13.05.2012 02:02 ~ 03:41)
 2. Sayıları ve Rumeli'de yayıldıkları alanın genişliği ile bu alanların nüfus ve kolonizasyon hareketlerinde çok büyük ve enemmiyetli bir rol oynamışlardır. Bu grup Naldökenler'e nazaran daha kalabalık olduğu gibi Rumeli'de daha geniş bir alana yayılmışlardır.

  Edirne, Kırkkilise, Bender, Akkerman gibi bir kaç yer dışında, Naldökenlerin bulunduğu her yerde mevcut olduktan başka Rusçuk, Tırnova, Razgrad, Niğbolu gibi Kuzey Bulgaristan'da yoğun olarak Batı Trakya'da fazla sayıda Kavala, Drama, Demirhisar gibi kısmen Makedonya'da yerleşmişlerdir.

  1591 yılı defterlerinde toplam olarak 3.000 ocak kaydedilmişlerdir. 1584-1591 yıllarında Tanrıdağı Türkmenleri'nin eşkinci ve yamakları toplamı, yani askerî ve malî yükümlülük altında bulunanların sayısı 16.835'tir. Bu miktar Naldöken Türkmenleri mevcudunun en fazla bulunduğu adedin yaklaşık iki mislidir. Kayıtlı olmayan serbest haymeneleri de hesaba katmak şartıyla bu grubun genel nüfusunun XVI. yüzyıl sonunda 17. yüzyıl başında yaklaşık 100.000 kişi olduğunu kabul etmek herhalde yanlış olmayacaktır.
  (dromnik ?, 13.05.2012 02:21 ~ 02:22)
 3. ATÇEKENLER
  GÖKTÜRKLER
  TANRıDAĞı TÜRKMENLERi
  BOYUN ADı: KAYI BOYU BOZOK SOL-KOL
  GÜN-HAN OĞULLARı
  ONKUNU: ŞAHiN
  TAiFESi :ATÇEKEN YÖRÜKLERi
  GRUP :ATÇEKEN YÖRÜKLERi
  BOY: KAYı(MUHKEM)
  SANCAK :KONYA ESKi-iL KAZASı
  KAYNAK: OSMANLI ARŞiVLERi
  TKA: 149
  VARAK: 85
  SENE: HiCRi 992, MiLADi 1584

  GÖRÜLDÜĞÜ GiBi ATÇEKENLER DiĞER TÜRK CEMAATLERi GiBi ORTA ASYADAN GÖÇ ETTiKTEN SONRA KONYA BOZKıRLARıNDAKi KÖY VE MEZRALARA YERLEŞMiŞLER DAHA SONRA BURDAN ANADOLUNUN ÇEŞiTLi YERLERiNE GÖÇ ETMiŞLERDiR.
  (ENVER SOLiM iSTANBUL 2008).

  Türkler orta asyadan göç ettikten sonra Konya bozkırlarındaki mezralara yerleşmişlerdir. Konya bozkırlarına yerleşen 125 türk cemaati, 19 Türk boyuna mensupturlar.Bu 125 türk cemaatine "Atçekenler" veya farsça "esb keşan" denmektedir.Bu adla anılmalarının sebebi çok sayıda ve çok iyi cins at yetiştirmelerinden dolayı verilmiştir. Konar-göçer olan At çekenler daha sonra arazilerine gelen eker-biçerlerle topraklarının azalması dolayısıyla ihtilafa düşmüşler bunun üzerine bu 125 türk aşiretinden bazı obalar Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında Rumeliye götürülerek orada Türklüğün ve müslümanlığın gelişmesini sağlamışlardır.
  (dromnik ?, 13.05.2012 02:24 ~ 03:25)
 4. Atçekenler olarak da bilinirler (Asıl isim : Tanrıdağı Türkmenleri / Tanrıdağı Erleri / Tanrıdağı Yörükleri). Türkler'in Oğuz Boyu'nun, Bozoklar kolundan Gün Han oğlu Kayı Han neslinden topluluktur. Bu topluluğun onkunları Şahin'dir. Taifesi: Atçeken Yörükleri. Sembol: T (Türkmen). Resmi kayıtlarda Tanrıdağı Türkmenleri veya Tanrıdağı Yörükleri olarak bilinir. Konya bozkırları ve çevresinde yaşayan Tanrıdağı Türkmenlerine zamanla Atçeken denilmiştir. Atçeken ismi çok iyi ve cins atlar yetiştirdiklerinden dolayı verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, Karamanoğulları Beyliği ordularında görev almışlardır. Selçuklu ve Osmanlı ordularına at yetiştirmişlerdir. Konya'nın fethi ile Konya bozkırlarına yerleşen ilk Türk yörükleridir. Çoğunlukla Konya bozkırlarında konar-göçer yaşam sürdürmekteydiler. O dönemlerde Karamanoğlu Beyliğini oluşturan 5 temel büyük aşiret vardı. Atçekenler yani Tanrıdağı Türkmenleri de bunlardan birisiydi ve merkez olarak Konya bozkırlarının kuzeyinde bulunuyorlardı. Fatih Sultan Mehmet tarafından Atçeken statüsü verilen bu aşiret Osmanlı imparatorluğuna vergi yerine yetiştirdikleri atlardan vermişlerdir. Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı imparatorluğu döneminde her türlü vergiden muaf tutulmuşlardır. Hatta Cumhuriyet dönemine kadar vergi toplamışlardır. Bu hanedan ordunun ihtiyacı olan atları yetiştirirdi. islam dinine ve Türk milliyetçiliğine aşırı bağlıdırlar. Tarımdan çok hayvancılıkla ilgilendikleri ve Konya bozkırlarında konar-göçer oldukları için Konya'ya getirilen eker-biçer kişiler nedeniyle topraklarının azalması ile ihtilafa düşmüşler ve bir kısmı Osmanlı imparatorluğu tarafından Avrupa'ya bir çok kez iskan edilmişlerdir. 2. Mahmut döneminde vergi vermeme hakları kaldırılmak istendiysede başarılı olunamamıştır bu nedenle bir çok kez Balkanlar'a iskan edilmişlerdir. Günümüzde bu aşirete mensup olup Atçeken sıfatını soyisim olarak kullanan ailelerde vardır.

  Oğuz Han  Gün Han  Kayı Han  Saçıkaralılar Kurtlu Kızılkeçili Karakeçili
  Atçekenler (Tanrıdağı Türkmenleri) Sarıkeçili Haculu
  kaynak: tr.wikipedia.org
  (dromnik ?, 13.05.2012 03:31 ~ 03:34)

© 2016 - çelemli sözlük

çelemli sözlük bir interaktif sözlük çalışmasıdır. çelemli sözlük sözlük spot tematik sözlük servisi ile üretilmiştir. sözlükler yöneticilerinin sorumluluğundadır. bir interaktif sözlük çalışmasıdır. çelemli sözlük sözlük spot tematik sözlük servisi ile üretilmiştir. sözlükler yöneticilerinin sorumluluğundadır, www.sozlukspot.com sözlüklerin içeriklerinden sorumlu tutulamaz.